AGB

§ 1 Virkeområde

Følgende generelle vilkår og betingelser gjelder utelukkende for forretningsforholdet mellom "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" og kunden i den versjonen som var gyldig på bestillingstidspunktet. Kunden samtykker i at ved bruk av generelle vilkår fra ham, skal våre betingelser forutsettes i tvilstilfeller, selv om kundens betingelser forblir uimotsagt. Handlinger for å oppfylle kontrakten fra vår side teller ikke som samtykke til kontraktsvilkår som avviker fra våre vilkår. Dersom det fortsatt er uklarheter i tolkningen av kontrakten, skal disse avklares på en slik måte at det innholdet som vanligvis avtales i sammenlignbare tilfeller anses som avtalt. Vilkårene og betingelsene blir en del av denne kontrakten når du legger inn bestillingen.

§ 2 Kontraktsinngåelse

Våre tilbud er uforpliktende. Din bestilling representerer et tilbud til oss om å inngå en kjøpskontrakt En kjøpskontrakt inngås først når du har trykket på kjøpsknappen. Kontraktspartner er "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH"
Kunden samtykker i at fakturaer også kan opprettes og sendes til ham elektronisk.
"GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" tilbyr ingen produkter for salg av mindreårige.

§ 3 Angrerett, utelukkelse av tilbakekall, instruks om tilbakekall

Kunder som er forbrukere i forbrukerbeskyttelseslovens forstand kan trekke seg fra en fjernsalgsavtale (eller en fjernsalgskontraktserklæring) innen en frist på 7 virkedager fra mottak av levering av de bestilte varene. Det er tilstrekkelig at angreerklæringen sendes innen fristen uten begrunnelse, lørdager regnes ikke som virkedager. Ved heving vil hel eller delvis refusjon av kjøpesummen kun skje steg for steg mot retur av varene mottatt fra kunden. Kostnadene ved returen er for kundens regning. Fraktkostnader betalt på forhånd er ekskludert fra refusjon. Varer skal returneres i ubrukt, videresalgbar stand og i originalemballasjen. Når det gjelder varer som er påvirket av tegn på bruk, med mindre disse er et resultat av tiltenkt bruk, vil vi kreve et passende gebyr for verdireduksjonen. Det samme gjelder dersom tilbehør eller deler mangler når varene returneres. Kostnadene ved returen er for kundens regning. Hvis varene returneres fraktsamlet, har vi rett til å holde tilbake eller fakturere tilsvarende beløp.

Tilbakekallet ved å returnere varene må rettes til:

GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH
Schmidstrasse 29,
4070 Eferding,
Østerrike

Tilbakekallingen kan gjøres på e-post på: office@gigaglide.com

Konsekvenser av tilbakekall: Ved effektiv tilbakekall skal de gjensidig mottatte tjenestene returneres. Hvis du ikke kan returnere tjenesten mottatt til oss helt eller delvis, eller bare i dårlig stand, kan det hende du må betale oss kompensasjon for verdien. Du kan også unngå forpliktelsen til å betale kompensasjon for forringelse av varen som følge av å bruke varen som tiltenkt (dvs. bare bruke den til det formålet det respektive produktet er ment og beregnet for) ved ikke å behandle varen som din eiendomsbruk dem og avstå fra å gjøre noe som svekker deres verdi.

Du må bære kostnadene ved å returnere. Forpliktelser til å tilbakebetale betalinger må oppfylles innen 30 dager. Perioden begynner for deg med utsendelse av angreerklæringen eller varen, for oss med deres kvittering.

Angreretten gjelder ikke for langdistansekontrakter om levering av varer som er laget etter kundens spesifikasjoner eller er tydelig tilpasset personlige behov eller som på grunn av sin art ikke er egnet for retur eller som raskt kan bli ødelagt eller hvis utløpsdato har bestått, for levering av lyd- eller videoopptak eller programvare dersom de medfølgende databærerne har blitt frigjort av forbrukeren eller for levering av aviser, tidsskrifter og magasiner.

§ 4 Levering

I mangel av uttrykkelig avtale om det motsatte, bærer vår kontraktspartner kostnadene og risikoen ved transport for leveranser.
Med mindre annet er avtalt, vil levering skje fra lageret "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" til leveringsadressen spesifisert av kunden. Du finner informasjon om tilgjengeligheten av produkter på nettstedet (f.eks. på den respektive produktdetaljsiden). Vi gjør oppmerksom på at all informasjon om tilgjengelighet, frakt eller levering av et produkt kun er forventet informasjon og omtrentlige veiledende verdier. De utgjør ikke bindende eller garanterte forsendelses- eller leveringsdatoer, med mindre dette uttrykkelig er angitt som en bindende dato i fraktalternativene for det respektive produktet. Hvis "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" under behandlingen av din bestilling fastslår at produktene du har bestilt ikke er tilgjengelige, vil du bli informert om dette separat via e-post. Hvis "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" ikke er i stand til å levere de bestilte varene uten egen skyld fordi leverandøren av "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" ikke oppfyller sine kontraktsmessige forpliktelser, har "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" rett til å trekke seg fra kjøper. I dette tilfellet vil kunden umiddelbart bli informert om at det bestilte produktet ikke er tilgjengelig. De juridiske rettighetene til kunden forblir upåvirket. Kunden må uansett akseptere mindre overskridelser i leveringen uten å ha krav på erstatning eller angrerett.
Dersom levering til kunden ikke er mulig fordi den leverte varen ikke passer inn gjennom inngangsdøren, inngangsdøren eller trappeoppgangen til kunden eller fordi kunden ikke er å finne på den leveringsadressen som er oppgitt av ham eller på annen måte misligholder aksept, Kunden skal bære kostnadene Kostnader for mislykket levering eller kostnadene ved oppkravsgebyr. Videre har vi rett til enten å lagre varene hos oss, som vi krever et lagringsgebyr på €5 per kalenderdag eller deler av denne og samtidig insistere på oppfyllelse av kontrakten, eller etter å ha satt en rimelig frist, trekke seg fra kontrakten og bruke varene andre steder.

§ 5 Ensidige endringer i ytelsen

Objektivt begrunnede og mindre endringer som ikke påvirker prisen kan gjøres fra vår side. Dette gjelder spesielt ved slik overskridelse av leveringstiden. Dersom faktisk fristoverskridelse kan estimeres, men senest en uke før opprinnelig avtalt leveringsdato, vil vi meddele hvor lang forsinkelse som må påregnes.

§ 6 Forfall og betaling, forsinkelsesrenter

Kunden forplikter seg til å betale kjøpesummen i sin helhet ved inngåelse av kontrakten uten fradrag og gratis.
Betaling kan kun anses som utført i tide dersom beløpet er mottatt på forfallsdato eller er kreditert vår konto. Kunden kan betale kjøpesummen med kredittkort, PayPal eller SOFORT. Selv om kunden er i mislighold uten egen skyld, har vi rett til å belaste forsinkelsesrenter med 8 % over grunnrenten årlig, dette påvirker ikke krav om kompensasjon for påvist høyere rente.

§ 7 motregning, tilbakehold

Kunden har kun rett til motregning dersom hans motkrav er rettslig fastslått eller er ubestridte av pureandgreen. I tillegg har han kun rett til å utøve tilbakeholdsrett i den grad hans motkrav bygger på samme avtaleforhold.

§ 8 Pris

Alle priser inkluderer gjeldende merverdiavgift.
Den stabile verdien av kravet inkludert tilleggskrav er uttrykkelig avtalt. Konsumprisindeksen publisert månedlig av det østerrikske sentralstatistikkontoret fungerer som et mål for å beregne verdistabiliteten. Indeksnummeret beregnet for måneden kontrakten ble inngått fungerer som referanse for denne kontrakten. Svingninger i indekstallet opp eller ned med inntil 0,5 % tas ikke i betraktning og belastes kun i sin helhet dersom dette området overskrides. Dette intervallet skal beregnes på nytt hver gang det overskrides, enten oppover eller nedover, hvorved første indeksnummer utenfor gjeldende intervall alltid skal danne grunnlag for både revurdering av skadebeløpet og beregning av det nye intervallet. De resulterende beløpene skal avrundes til én desimal.
Dersom det dreier seg om en forbrukertransaksjon, vil det ikke bli fakturert prisendringer i løpet av de to første månedene etter avtaleinngåelsen, med mindre disse er uttrykkelig forhandlet i detalj.

§ 9 Eiendomsforbehold

De leverte varene forblir eiendommen til "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" inntil kjøpesummen og alle kostnader og utgifter er betalt i sin helhet. Ved selv delvis betalingsmislighold samtykker kjøper allerede i at vi når som helst kan hente varene for hans regning. I tilfelle mislighold har vi rett til å hevde våre rettigheter fra eiendomsforbeholdet. Det er enighet om at påstanden om eiendomsforbehold ikke utgjør en tilbaketrekking fra kontrakten med mindre vi uttrykkelig erklærer at vi trekker oss fra kontrakten.

§ 10 Fremføringssted

Utførelsesstedet for både vår tjeneste og vederlaget er:

GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH
Schmidstrasse 29,
4070 Eferding,
 
Østerrike

§ 11 Garanti og kompensasjon

Bortsett fra de tilfellene hvor det er en lovlig rett til konvertering, forbeholder vi oss retten til å oppfylle garantikravet gjennom forbedring, bytte eller prisavslag etter eget skjønn. Overdragelse av disse kravene fra kunden er utelukket.
Erververen skal alltid bevise at mangelen allerede forelå ved overleveringen. Varene skal undersøkes umiddelbart etter levering. Mangler som påvises i prosessen skal også meldes til selger umiddelbart, dog senest 3 dager etter levering, med angivelse av mangelens art og omfang.
Skjulte mangler skal rapporteres umiddelbart etter at de er oppdaget. Dersom feilmelding ikke fremsettes eller ikke fremsettes i god tid, anses varen som godkjent. Påstand om garantikrav eller erstatningskrav samt retten til å bestride feil på grunn av mangler er utelukket i disse tilfellene. Garantiperioden er tjuefire måneder fra levering.

Hvis "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH". grovt uaktsomt mislighold av en vesentlig kontraktsforpliktelse, er plikten til å betale erstatning for tingskade begrenset til den typisk oppståtte skaden. Et erstatningskrav for mindre uaktsomhet, bortsett fra personskade, er utelukket.
For etterfølgende ytelse i form av en erstatningslevering, må kunden returnere de defekte varene. De defekte varene skal returneres i henhold til lovens bestemmelser. pureandgreen forbeholder seg retten til å kreve erstatning i henhold til lovbestemte betingelser.
Med mindre annet er angitt ovenfor, er ytterligere krav fra kunden - uavhengig av rettsgrunnlaget - utelukket. "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" er derfor ikke ansvarlig for skader som ikke har oppstått på selve leveringsvaren; Spesielt er ikke "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" ansvarlig for tapt fortjeneste eller andre økonomiske tap til kunden. I den grad det kontraktsmessige ansvaret til "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" er utelukket eller begrenset, gjelder dette også det personlige ansvaret til ansatte, representanter og stedfortredende agenter.
Regressrett etter § 933b ABGB er utelukket.
§ 12 Produktansvar

Eventuelle krav om regress som kontraktspartnere eller tredjeparter retter mot oss under tittelen "produktansvar" i henhold til PHG er utelukket, med mindre den som har rett til regress kan bevise at feilen ble forårsaket i vår sfære og var minst feil ved grov uaktsomhet.

§13 Motregning

Kontraktspartner frasier seg muligheten for motregning. Dette gjelder imidlertid ikke for forbrukere i tilfelle vår insolvens eller for motkrav som er juridisk knyttet til vårt krav, bestemt av en domstol eller anerkjent av oss. I disse tilfellene har forbrukerne mulighet til å motregne.

§ 14 Forbud mot å nekte ytelse og forbud mot oppbevaring

Begrunnede klager gir ikke rett til tilbakeholdelse av hele beløpet, men kun en rimelig del av fakturabeløpet.

§ 15 Tildeling av rettigheter, kundeblogg

Hvis brukeren bestemmer seg for å skrive en melding i "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH"-kundebloggen, gir han "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" en eksklusiv lisens for varigheten av den underliggende rettigheten, ubegrenset i tid og sted, til videre bruk av denne kundemeldingen for ethvert formål online så vel som offline. "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" vil bestrebe seg på å alltid navngi forfatteren som forfatter (med mindre forfatteren har angitt at han ønsker å være anonym), men forbeholder seg retten til å forkorte eller utelate denne informasjonen. "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" forbeholder seg retten til ikke å vise et blogginnlegg på nettsiden eller kun i en begrenset periode og å forkorte eller endre det. I tillegg gjelder bloggretningslinjene. Kundeblogginnlegg gjenspeiler kun kundens mening. Innholdet stemmer ikke nødvendigvis med oppfatningen til "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH".

§ 16 Samtykke, aktivering av nyhetsbrev

Ved å kjøpe produkter fra nettbutikken, samtykker abonnenten uttrykkelig til regelmessig utsendelse av nyhetsbrev.

Etter å ha kjøpt et produkt fra oss, vil du bli lagt inn som kunde i distribusjonssystemet og vil motta jevnlig annonsering.

Abonnenten kan når som helst tilbakekalle dette samtykket via en lenke i nyhetsbrevet eller reklame-e-post.

§ 17 Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger om våre kunder

Informasjon som vi mottar fra deg hjelper oss med å tilpasse og kontinuerlig forbedre handleopplevelsen din hos "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH". Vi bruker denne informasjonen til å behandle bestillinger, levere varer og levere tjenester og behandle betalinger. Vi bruker også informasjonen din til å kommunisere med deg om bestillinger, produkter, tjenester og markedsføringstilbud, for å oppdatere våre poster og for å vedlikeholde og vedlikeholde dine kundekontoer hos oss, og for å gi innhold som f.eks. B. For å vise kundeblogginnlegg og anbefale produkter eller tjenester som kan interessere deg. Vi bruker også informasjonen din til å forbedre plattformen vår, for å forhindre eller oppdage misbruk av nettstedet vårt, eller for å gjøre det mulig for tredjeparter å utføre tekniske, logistiske eller andre tjenester på våre vegne.

Seksjon 18 Formelle krav

Alle avtaler, påfølgende endringer, tillegg, tilleggsavtaler osv. må være skriftlige for å være juridisk effektive, inkludert originalsignatur eller sikker elektronisk signatur.

§ 19 Gjeldende lov

Østerriksk lov gjelder for ekskludering av FNs salgskonvensjon.

§ 20 Vernetingsavtale

Den kompetente domstolen ved det registrerte kontoret til vårt selskap er lokalt ansvarlig for å avgjøre alle tvister som oppstår fra denne kontrakten. Vi har imidlertid rett til å saksøke ved kontraktspartnerens generelle verneting. En av domstolene i hvis distrikt forbrukeren har sitt bopel, vanlige opphold eller tjenestested, skal være ansvarlig for alle søksmål som reises mot en forbruker som har sitt bopel, vanlige opphold eller arbeidssted i Østerrike på grunn av tvister som oppstår fra denne kontrakten. For forbrukere som ikke er bosatt i Østerrike på tidspunktet for avtaleinngåelsen, gjelder det lovbestemte vernetingsstedet.