Betingelser

1 § Tillämpningsområde

Följande allmänna villkor gäller uteslutande för affärsrelationen mellan "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" och kunden i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen. Kunden samtycker till att vid användning av allmänna villkor av honom, ska våra villkor antas vid tveksamhet, även om kundens villkor förblir obestridda. Åtgärder för att fullgöra avtalet från vår sida räknas inte som samtycke till avtalsvillkor som avviker från våra villkor. Om det fortfarande finns oklarheter i avtalets tolkning ska dessa förtydligas på ett sådant sätt att det innehåll som vanligtvis avtalas i jämförbara fall anses vara överenskommet. Villkoren blir en del av detta avtal när du gör din beställning.

2 § Ingående av avtal

Våra erbjudanden är icke bindande. Din beställning representerar ett erbjudande till oss att sluta ett köpeavtal Ett köpeavtal ingås först när du har tryckt på köpknappen. Kontraktspartner är "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH"
Kunden samtycker till att fakturor även kan skapas och skickas till honom elektroniskt.
"GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" erbjuder inga produkter till försäljning av minderåriga.

3 § Ångerrätt, uteslutning av återkallelse, anvisningar om återkallelse

Kunder som är konsumenter i konsumentskyddslagens mening kan frånträda ett distansförsäljningsavtal (eller en distansförsäljningsavtalsdeklaration) inom en period av 7 arbetsdagar från mottagandet av leveransen av de beställda varorna. Det räcker om ångerförklaringen skickas inom tidsfristen utan att ange skäl, lördagar räknas inte som arbetsdagar. Vid ångerrätt sker hel eller delvis återbetalning av köpeskillingen endast stegvis mot retur av de varor som erhållits från kunden. Kostnaderna för returen står på kundens bekostnad. Fraktkostnader som betalas i förskott är exkluderade från eventuell återbetalning. Varor ska returneras i oanvänt, återförsäljningsbart skick och i originalförpackningen. När det gäller föremål som påverkas av tecken på användning, såvida dessa inte är resultatet av avsedd användning, kommer vi att ta ut en lämplig avgift för värdeminskningen. Detsamma gäller om tillbehör eller delar saknas när varorna returneras. Kostnaderna för returen står på kundens bekostnad. Om varorna returneras fraktavhämt har vi rätt att hålla inne eller fakturera motsvarande belopp.

Återkallelsen genom att returnera varan ska ställas till:

GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH
Schmidstrasse 29,
4070 Eferding,
Österrike

Återkallelsen kan göras via e-post på: office@gigaglide.com

Konsekvenser av återkallelse: Vid en effektiv återkallelse ska de ömsesidigt mottagna tjänsterna återlämnas. Om du inte kan lämna tillbaka den erhållna tjänsten till oss helt eller delvis, eller endast i försämrat skick, kan du behöva betala oss ersättning för värdet. Du kan också undvika skyldigheten att betala ersättning för försämring av varan till följd av att du använder varan på avsett sätt (dvs. använder den endast för det ändamål som respektive produkt är avsedd och avsedd för) genom att inte behandla varan som din egendomsanvändning dem och avstå från att göra något som försämrar deras värde.

Du måste stå för kostnaden för att returnera. Skyldigheter att återbetala betalningar måste fullgöras inom 30 dagar. Perioden börjar för dig med avsändandet av din ångerförklaring eller varan, för oss med deras kvitto.

Ångerrätten gäller inte långväga avtal om leverans av varor som är gjorda efter kundens specifikationer eller är tydligt anpassade till personliga behov eller som på grund av sin natur inte är lämpade att returneras eller kan förfalla snabbt eller vars utgångsdatum har godkänts, för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller programvara om de tillhandahållna databärarna har frigjorts av konsumenten eller för leverans av tidningar, tidskrifter och tidskrifter.

§ 4 Leverans

I avsaknad av uttrycklig överenskommelse om motsatsen står vår avtalspartner kostnaderna och risken för transport för leveranser.
Om inte annat överenskommits sker leverans från lagret "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" till den leveransadress som kunden angett. Du hittar information om tillgängligheten för produkter på webbplatsen (t.ex. på respektive produktdetaljsida). Vi vill påpeka att all information om tillgänglighet, frakt eller leverans av en produkt endast är förväntad information och ungefärliga riktvärden. De utgör inte bindande eller garanterade leverans- eller leveransdatum, såvida detta inte uttryckligen anges som ett bindande datum i fraktalternativen för respektive produkt. Om "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" under behandlingen av din beställning fastställer att de produkter du har beställt inte är tillgängliga, kommer du att informeras om detta separat via e-post. Om "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" inte kan leverera de beställda varorna utan egen förskyllan eftersom leverantören av "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" inte uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter, har "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" rätt att frånträda köpare. I detta fall kommer kunden omedelbart att informeras om att den beställda produkten inte är tillgänglig. Kundens lagliga rättigheter förblir opåverkade. Kunden måste i alla fall acceptera mindre överskridanden av leveransen utan att ha rätt till skadeståndsanspråk eller ångerrätt.
Om leverans till kunden inte är möjlig på grund av att det levererade varan inte får plats genom kundens ytterdörr, ytterdörr eller trapphus eller på grund av att kunden inte kan hittas på den leveransadress som han har angett eller på annat sätt inte accepterar, Kunden ska stå för kostnaderna Kostnader för den misslyckade leveransen eller kostnaderna för postförskottsavgiften. Dessutom har vi rätt att antingen lagra varorna hos oss, för vilket vi tar ut en lagringsavgift på 5 € per kalenderdag eller del därav och samtidigt insistera på att avtalet fullgörs, eller efter att ha fastställt en rimlig frist, frånträda avtalet och använda varorna någon annanstans.

§ 5 Ensidiga förändringar i prestation

Objektivt motiverade och mindre ändringar som inte påverkar priset kan göras från vår sida. Detta gäller särskilt vid sådan överskridande av leveranstiden. Om det faktiska överskridandet av tidsfristen kan uppskattas, men senast en vecka före ursprungligt överenskommet leveransdatum, meddelar vi hur lång försening som är att vänta.

6 § Löptid och betalning, dröjsmålsränta

Kunden förbinder sig att betala köpeskillingen i sin helhet vid avtalets ingående utan några avdrag och utan kostnad.
Betalning kan endast anses skedd i tid om beloppet har mottagits på förfallodagen eller har krediterats vårt konto. Kunden kan betala köpeskillingen med kreditkort, PayPal eller SOFORT. Även om kunden utan egen förskyllan är i betalningsförsummelse har vi rätt att årligen ta ut dröjsmålsränta med 8 % över basräntan, vilket inte påverkar krav på ersättning för bevisad högre ränta.

7 § kvittning, retention

Kunden har endast rätt till kvittning om hans motkrav är lagligen fastställda eller är ostridiga av pureandgreen. Han är dessutom endast behörig att utöva retentionsrätt i den mån hans genkäromål grundar sig på samma avtalsförhållande.

§ 8 Pris

Alla priser inkluderar tillämplig moms.
Det är uttryckligen överens om att värdet av fordran inklusive sidofordringar kommer att förbli stabilt. Konsumentprisindexet som publiceras månadsvis av Österrikes centrala statistikkontor tjänar som ett mått för att beräkna värdets stabilitet. Indextalet beräknat för den månad då kontraktet ingicks fungerar som referens för detta kontrakt. Fluktuationer i indextalet upp eller ner med upp till 0,5 % beaktas inte och debiteras endast fullt ut om detta intervall överskrids. Detta intervall ska räknas om varje gång det överskrids, antingen uppåt eller nedåt, varvid det första indextalet utanför gällande intervall alltid ska ligga till grund för såväl omprövningen av skadebeloppet som beräkningen av det nya intervallet. De resulterande beloppen ska avrundas till en decimal.
Om det är en konsumentaffär kommer inga prisförändringar att faktureras under de första två månaderna efter avtalets ingående, om dessa inte uttryckligen har förhandlats i detalj.

9 § Äganderättsförbehåll

De levererade varorna förblir "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH"s egendom tills köpeskillingen och alla kostnader och utgifter har betalats i sin helhet. Redan vid en delvis utebliven betalning samtycker köparen till att vi när som helst kan hämta ut varorna på hans bekostnad. I händelse av försummelse har vi rätt att hävda våra rättigheter från äganderättsförbehållet. Det är överens om att hävdandet av äganderättsförbehållet inte utgör ett frånträde från avtalet om vi inte uttryckligen förklarar vårt frånträde från avtalet.

§ 10 Plats för Utförande

Platsen för utförandet av både vår tjänst och ersättningen är:

GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH
Schmidstrasse 29,
4070 Eferding,
 
Österrike

§ 11 Garanti och ersättning

Bortsett från de fall där det finns en laglig rätt till konvertering förbehåller vi oss rätten att uppfylla garantianspråket genom förbättring, byte eller prissänkning efter eget gottfinnande. Kundens överlåtelse av dessa krav är utesluten.
Förvärvaren ska alltid bevisa att felet fanns redan vid överlåtelsen. Varan ska undersökas omedelbart efter leverans. Fel som upptäcks i processen ska även anmälas till säljaren omedelbart, dock senast 3 dagar efter leverans, med angivande av felets art och omfattning.
Dolda defekter ska rapporteras omedelbart efter att de upptäckts. Om felanmälan inte framställs eller inte framställs i god tid, anses varan vara godkänd. Påståendet om garantianspråk eller skadeståndsanspråk samt rätten att bestrida fel på grund av defekter är uteslutna i dessa fall. Garantitiden är tjugofyra månader från leverans.

Om "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH". grovt vårdslöst åsidosättande av väsentlig avtalsförpliktelse begränsas skyldigheten att betala ersättning för sakskada till den typiskt uppkomna skadan. Skadeståndsanspråk för ringa vårdslöshet, förutom personskada, är uteslutet.
För efterföljande fullgörande genom ersättningsleverans måste kunden returnera den defekta varan. Den defekta varan ska returneras i enlighet med lagstadgade bestämmelser. pureandgreen förbehåller sig rätten att kräva skadestånd enligt lagstadgade villkor.
Om inte annat anges ovan är ytterligare krav från kunden - oavsett rättslig grund - uteslutna. "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" ansvarar därför inte för skador som inte har uppstått på själva leveransvaran; I synnerhet är "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" inte ansvarig för förlorad vinst eller andra ekonomiska förluster för kunden. I den mån det avtalsenliga ansvaret för "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" är uteslutet eller begränsat, gäller detta även det personliga ansvaret för anställda, representanter och ställföreträdare.
Regressrätt enligt § 933b ABGB är utesluten.
§ 12 Produktansvar

Alla anspråk på regress som avtalspartner eller tredje part gör mot oss under rubriken "produktansvar" i den mening som avses i PHG är uteslutna, såvida inte den person som har rätt till regress kan bevisa att felet orsakades i vår sfär och var åtminstone vållande av grov vårdslöshet.

§13 Avräkning

Kontraktspartnern avsäger sig möjligheten till kvittning. Detta gäller dock inte konsumenter i händelse av vår insolvens eller för motkrav som är juridiskt relaterade till vårt anspråk, fastställt av domstol eller erkänt av oss. I dessa fall har konsumenterna möjlighet till kvittning.

14 § Förbud mot att vägra prestation och förbud mot kvarhållande

Berättigade klagomål berättigar inte till kvarhållande av hela beloppet utan endast en skälig del av fakturabeloppet.

§ 15 Upplåtelse av rättigheter, kundblogg

Om användaren bestämmer sig för att skriva ett meddelande i kundbloggen "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" ger han "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" en exklusiv licens för den underliggande rättighetens varaktighet, obegränsad i tid och plats, att vidare använda detta kundmeddelande för alla ändamål online såväl som offline. "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" kommer att sträva efter att alltid namnge författaren som författare (såvida inte författaren har angivit att han vill vara anonym), men förbehåller sig rätten att förkorta eller utelämna denna information. "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH" förbehåller sig rätten att inte visa ett blogginlägg på webbplatsen eller endast under en begränsad tidsperiod och att förkorta eller ändra det. Dessutom gäller bloggens riktlinjer. Kundblogginlägg återspeglar endast kundens åsikter. Innehållet överensstämmer inte nödvändigtvis med åsikten från "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH".

16 § Samtycke, aktivering av nyhetsbrevet

Genom att köpa produkter från onlinebutiken ger abonnenten sitt uttryckliga samtycke till regelbunden utsändning av nyhetsbrev.

Efter att du köpt en produkt från oss kommer du att läggas in som kund i distributionssystemet och få regelbunden reklam.

Prenumeranten kan när som helst återkalla detta samtycke via en länk i nyhetsbrevet eller reklammejl.

§ 17 Insamling, bearbetning och användning av personlig information om våra kunder

Information som vi får från dig hjälper oss att anpassa och kontinuerligt förbättra din shoppingupplevelse hos "GIGAGLIDE Surface Technologies GmbH". Vi använder denna information för att behandla beställningar, leverera varor och tillhandahålla tjänster och behandla betalningar. Vi använder även din information för att kommunicera med dig om beställningar, produkter, tjänster och marknadsföringserbjudanden, för att uppdatera våra register och för att underhålla och underhålla dina kundkonton hos oss, och för att tillhandahålla innehåll som t.ex. B. Att visa kundblogginlägg och rekommendera produkter eller tjänster som kan intressera dig. Vi använder även din information för att förbättra vår plattform, för att förhindra eller upptäcka missbruk av vår webbplats eller för att göra det möjligt för tredje part att utföra tekniska, logistiska eller andra tjänster för vår räkning.

18 § Formella krav

Alla avtal, efterföljande ändringar, tillägg, sidoavtal etc. måste vara skriftliga för att vara juridiskt effektiva, inklusive originalsignaturen eller säker elektronisk signatur.

19 § Tillämplig lag

Österrikisk lag gäller för undantaget från FN:s försäljningskonvention.

§ 20 Överenskommelse om jurisdiktion

Den behöriga domstolen vid vårt företags säte är lokalt ansvarig för att avgöra alla tvister som uppstår i detta avtal. Vi har dock rätt att väcka talan vid avtalspartnerns allmänna jurisdiktion. En av de domstolar i vars distrikt konsumenten har sin hemvist, vanliga vistelseort eller anställningsställe ska vara ansvarig för alla stämningar som väcks mot en konsument som har sin hemvist, vanliga vistelseort eller anställningsort i Österrike på grund av tvister som uppstår i detta avtal. För konsumenter som inte är bosatta i Österrike vid tidpunkten för avtalets ingående gäller den lagstadgade jurisdiktionen.